جزئیات خدمات

رکتیفایرهای قدرت بالا

 

شرکت‭ ‬محرک صنعت جنوب‭ ‬از‭ ‬سال‭ 1392 ‬شروع‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬ترانس‭ ‬رکتیفایر‭ ‬های‭ ‬صنعتی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ترانس‭ ‬رکتیفایر‬های‭ ‬جریان ‬بالا‭ الاب ژاتلو و ‬نیز‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬انواع‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬کاربرد‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اخرین‭ ‬استاندارد‭ ‬های‭ ‬معتبر‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬می‭ ‬باشد. ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سابقه‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬طولانی‭ ‬در‭ ‬صنعت،‭ ‬قابل‭ ‬اعتماد‭ ‬ترین‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬طبق‭ ‬آخرین‭ ‬نیاز‭ ‬های‭ ‬مشتری‭ ‬ارائه‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

 

رکتیفایرهای قدرت بالا

رکتیفایرهای قدرت بالا