جزئیات خدمات

پایش خوردگی

جهت افزایش ایمنی، کاهش اثرات زیست محیطی، کاهش هزینه های عملیاتی شامل کاهش هزینه های نگهداری/ بازرسی و به حداقل رساندن خاموشی های ناگهانی خارج از برنامه، بهینه کردن راندمان فرایند های سرعت تزریق ممانعت کننده ها، غلظت اکسیژن و سرعت سیال، و بررسی اثر تغییرات عملیاتی/ اتفاقات غیرمنتظره، باید خوردگی و برنامه های کنترل سرعت خوردگی اعمال شده در سیستم بصورت پیوسته مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند.

در این راستا بخش عمده ای از روش های پایش خوردگی عبارتند از استفاده از کوپن های خوردگی، پراب های مقاومتی (ERP)، پراب های مقاومتی پلاریزاسیون خطی (LPR)، پراب هیدروژن (HP)، آنالیزهای باکتریایی و شیمیایی، و غیره.

شرکت محرک صنعت جنوب تجهیزات پایشی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬صنایع‭ ‬مختلف را ‬با‭ ‬بهره‌‭‌‬گیری‬ از دانش فنی و تکنولوژی روز طراحی و پس از طی مراحل دقیق کنترلی به تولید انبوه می رساند.

پایش خوردگی

پایش خوردگی